LandArt Diessen

waar biobased en kunst samengaan

Achtergrondinformatie

LandArt Diessen: waarom en waarom hier?

We hopen dat u een bezoek brengt aan LandArt Diessen. Regelmatig vragen onze gasten naar de aanleiding tot dit initiatief. Geïnteresseerd? Lees dan verder.

LandArt Diessen
LandArt ofwel landschapskunst is een kunstvorm waarin kunstenaars inspiratie vinden in de natuurlijke omgeving. Veelal wordt gebruik gemaakt van materiaal uit die omgeving. Het kunstwerk laat op die manier de bezoeker de omgeving anders beleven. Het werk vormt een juiste combinatie van locatie en omgeving (naar keuze van de kunstenaar).

Het initiatief voor LandArt Diessen werd in 2007 genomen door Lia Stravens, na een bezoek aan andere LandArt projecten in Nederland en elders in Europa. ‘Het is een welkome aanvulling op het Brabantse platteland’, aldus Lia. ‘LandArt is kunst in en met de natuur. LandArt wil vooral ook mensen verbinden: stedelingen met plattelanders, boeren met burgers, kunstliefhebbers met natuurliefhebbers enzovoort. Het is communicatie tussen mensen door middel van kunst’, zo licht Lia toe. Bij de eerste editie heeft het BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur) in Tilburg uitstekende adviezen gegeven. Nadien is LandArt Diessen met steun van velen uitgegroeid tot wat het nu is.

Historie van het gebied
Diessen ligt in het Land van de Hilver, tussen de Brabantse Kempen en de Meijerij. Het is een kerkdorp in de gemeente Hilvarenbeek. Diessen telt ongeveer 4500 inwoners en is geen groeikern. Er worden alleen woningen gebouwd om in de plaatselijke behoefte te voorzien. Diessen, omgeven door de riviertjes de Reusel (gevormd door de Turk en de Aa) en de Beerze heeft een landelijk karakter. Het dorp kreeg een bevolkingsaanwas toen omstreeks 1850 boeren vanuit Gelderland en de Achterhoek naar het zuiden trokken om hier de heidegronden te ontginnen en een boerenbedrijf te stichten. Honderd jaar later, toen kunstmest en landbouwmachines het boerenbedrijf rendabeler maakten, werden de bedrijven uitgebreid. De laatste decennia is er opnieuw veel veranderd. Veel boeren zijn gestopt met hun bedrijf, anderen hebben hun bedrijf vergroot.

Recente ontwikkelingen
Op het moment van schrijven wordt het landinrichtingsplan De Hilver uitgevoerd. De kunstroute van LandArt Diessen ligt hier middenin, binnen de verbindingszone van de Ecologische Hoofdstructuur. In deze zone verandert de bestemming van veel landbouwgronden. Verder zijn er door de provincie zogenaamde LOG’s aangewezen in de bestemmingsplannen. Deze Landbouw Ontwikkelings Gebieden zorgen ervoor dat grote, moderne bedrijven in dat gebied gecentreerd worden en dat elders stallen kunnen worden afgebroken. In Noord-Brabant (en ook elders in Nederland) is er debat over de omvang van deze nieuwe stallen. De publieke opinie keert zich tegen de megastallen, de varkensfabrieken. Zo’n stal wil men gaan bouwen in Diessen.

Stichting LandArt Diessen wil de beleving van het platteland een positieve impuls geven. De afgelopen jaren is niet alleen veel gepraat over de ingrepen als gevolg van het landinrichtingsplan, maar vooral het aangelegen LOG-gebied in Diessen heeft geleid tot veel ergernis. Het platteland is hierdoor negatief in het nieuws en er zijn spanningen ontstaan tussen voor- en tegenstanders van de grootschalige veehouderij. LandArt Diessen biedt haar bezoekers de gelegenheid om het buitengebied in zijn geheel te gaan waarderen. Bezoekers, boeren (die kunst toestaan op hun land) en burgers, krijgen uitleg over het gebied in het paviljoen aan het beginpunt van de route en gaan met elkaar in gesprek. Kortom, de schijnbare maatschappelijke tegenstellingen worden door LandArt Diessen op originele wijze overbrugd.

Ans van Berkum (kunsthistoricus, directeur Architectuurcentrum Casla, Almere) geeft bij gelegenheid het vijfde lustrum haar visie op LandArt en de plaats die LandArt Diessen hierbij inneemt. – d.d. 9 sept 2012 –
 
 

 

Leefbaarheid
Ook sociaal-culturele voorzieningen in de kleine kernen zijn de afgelopen jaren onder druk komen staan. Zo werd er hier in de omgeving gestopt met de Diessense Pinksterfeesten en met Elastiek Muziek in Hilvarenbeek. Ook Oisterwijk Sculptuur is verdwenen. Door de crisis is het bovendien erg moeilijk de middelen bij elkaar te krijgen voor niet-commerciële activiteiten, en de animo van vrijwilligers loopt terug. Terwijl we via massamedia de hele wereld in de huiskamer krijgen, dreigt de kwaliteit en dynamiek in de eigen leefomgeving achteruit te gaan. Voor Stichting LandArt Diessen vormt dit een belangrijke reden om met enthousiasme aan het werk te gaan. LandArt Diessen draagt aldus bij aan de leefbaarheid en de positieve beleving van het platteland. Het effect reikt verder dan Diessen en omgeving. Onze bezoekers komen uit Brabant en de rest van Nederland. We mogen ons zelfs verheugen over bezoekers van over de grens, uit Vlaanderen en Duitsland.

Organisatie
De inkomsten van Stichting LandArt Diessen komen geheel van sponsoren en vrijwillige bijdragen van bezoekers. De toegang gedurende de twee weken, waarin drie weekeinden, is vrij en gratis. Er zijn geen beroepskrachten in dienst en kunstenaars krijgen een onkostenvergoeding. LandArt Diessen vormt een ankerpunt in het sociaal-culturele programma in Midden-Brabant. We ondersteunden tevens de kandidatuur van Eindhoven voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Publiciteit en werving
In de zomer treedt LandArt Diessen via de lokale en regionale bladen, de lokale radio, alsmede Omroep Brabant, het Brabants Dagblad en de Brabantse Kleine Kernen Krant naar buiten. Ook worden de landelijke media benaderd. Onze folders en posters verspreiden we via VVV kantoren, campings en recreatieparken. Ook de Sociale Media spelen een grote rol, wij stellen het zeer op prijs als u onze berichten op uw sites vermeldt. Hoort, zegt het voort…

Nu al weer de negende keer
De voorbereidingen voor LandArt Diessen 2017 zijn alweer in gang. Wilt u ook een actieve bijdrage leveren aan LandArt Diessen? Neem dan contact met ons op.

Comments are closed.